ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με την παρούσα εκφράζεται η απόλυτη δέσμευση της Διοίκηση της εταιρείας στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων

  • ISO9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών,
  • ISO14001 για την προστασία περιβάλλοντος,

Η  παρούσα δήλωση Πολιτικής κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητες της εταιρείας εντός και εκτός της εταιρείας, στους Προμηθευτές, τους  Συνεργάτες και τους Πελάτες της Εταιρείας καθώς και στο ευρύτερο κοινό           .

Οι Ενέργειες που ακολουθούνται στοχεύουν στην αύξηση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης των πελατών,  των αρμοδίων Αρχών, των εργαζομένων, των μετόχων και γενικότερα της κοινωνίας προς την Εταιρεία και ειδικότερα στην υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ποιότητας των υπηρεσιών, να εξασφαλίζει μηδενικά ατυχήματα εργαζομένων και επισκεπτών και προστασία της υγείας τους, σε συμμόρφωση με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση της.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών ο στόχος  είναι να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες πρώτες ύλες, να γίνεται ορθολογική και αποδοτική χρήση της Ενέργειας και των πόρων γενικότερα, τα δε  παραγόμενα  απόβλητα να είναι τα λιγότερα δυνατόν και  να διαχειρίζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές απαιτήσεις.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η Εταιρεία υιοθετεί το πλαίσιο που παρέχουν τα προαναφερόμενα Διεθνώς Αναγνωρισμένα Πρότυπα και εγκαθιστά Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα Πρότυπα αυτά. Η αποτελεσματική εφαρμογή του υποστηρίζεται απόλυτα από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει αναθέσει στον υπεύθυνο συστημάτων διαχείρισης την ευθύνη να προλαμβάνει και να αναγνωρίζει τα προβλήματα, να προτείνει διορθωτικές κινήσεις και να φροντίζει για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Στόχος της Εταιρείας είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης και στους Πελάτες, Προμηθευτές, Εργολάβους και Συνεργάτες της Εταιρείας έτσι ώστε και αυτοί να ακολουθούν την Παρούσα Πολιτική.

              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ